• BIST 110.505
 • Altın 174,744
 • Dolar 4,0891
 • Euro 5,0002
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 25 °C

Volkan Demirel cezadan yırtıyor mu

Volkan Demirel cezadan yırtıyor mu
Ka­za­kis­tan ma­çın­da sa­ha­yı terk eden mil­li fi­le bek­çi­si­ne Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu­'n­dan des­tek gel­di. He­pe­r'­in işte bu açık­la­ma­la­rı 1 yıl ka­dar ce­za­yı ge­rek­ti­ren 51. mad­de­nin uy­gu­lan­ma­ya­ca­ğı yo­rum­la­rı­nı güç­len­dir­d

A Mil­li Ta­kım'ın EU­RO 2016 grup ele­me­le­ri kap­sa­mın­da Ka­za­kis­tan ile oy­na­dı­ğı ve 3-1 ka­zan­dı­ğı maç ön­ce­sin­de ge­li­şen ka­le­ci Vol­kan De­mi­rel ola­yın­da sı­cak ge­liş­me­ler ya­şa­nı­yor. Bi­lin­di­ği gi­bi maç ön­ce­si Türk Te­le­kom Are­na'nın çim­le­ri­ne ısın­mak için çı­kan de­ne­yim­li ka­le­ci­ye ka­le ar­ka­sı tri­bün­le­rin­den pro­tes­to ses­le­ri yük­sel­di. Bu du­ru­ma içer­le­yen Vol­kan ön­ce­ sa­ha­yı, ar­dın­dan da sta­dı terk et­ti.

"HERKES GÖRDÜ"

An­cak UE­FA'dan ce­za al­ma ih­ti­ma­li yü­zün­den mü­ca­de­le bit­me­den sta­da ge­ri dön­müş­tü. İş­te bu olay gün­de­me dam­ga vur­muş­tu. Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Mil­li Ta­kım­lar'dan So­rum­lu Yö­ne­ti­ci­si Prof. Dr. Fet­hi He­per "Kol kı­rı­la­cak, yen içe­ri­sin­de ka­la­cak. Adam sa­kat­sa sa­kat­tır. Oy­na­mı­yor­sa oy­na­ma­ya­cak­tır. Par­ça­la­yın, öl­dü­rün, ada­mı in­faz edin... Ola­yın ne ol­du­ğu­nu her­kes gör­dü. Da­ha faz­la ile­ri git­me­nin an­la­mı ne­dir? Bi­zim UE­FA ta­ra­fın­dan bir ce­za al­ma­mız gün­dem­de de­ğil. Vol­kan'ın da di­sip­lin ce­za­sı al­ma­sı gün­dem­de de­ğil. Kim­se­nin ce­za al­ma­sı gün­dem­de de­ğil" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

YILDIRIM SEVK EDİLMEDİ

Bu ara­da TFF Hu­kuk Ku­ru­lu'nun Di­sip­lin Ku­ru­lu'na ka­le­ci Vol­kan De­mi­rel ile il­gi­li bir dos­ya gön­der­me­di­ği be­lir­til­di. Hem Hu­kuk Ku­ru­lu'nun hem de He­per'in açık­la­ma­la­rı, mil­li ka­le­ci­nin her­han­gi bir ce­za al­ma­ya­ca­ğı yo­rum­la­rı­nı güç­len­dir­di. Öte yan­dan geç­ti­ği­miz gün­ler­de dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ağır eleş­ti­ri­le­re im­za atan Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım ile de il­gi­li bir dos­ya­nın PFDK'ya gön­de­ril­di­ği kay­de­dil­di. Bi­lin­di­ği gi­bi Baş­kan Aziz Yı­lı­dırm "Ha­ya­tım­da hiç ha­kem oda­sı bas­ma­dım. An­cak Fe­ner­bah­çe'nin önü ke­si­lir­se her ye­ri ba­sa­rım" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı. Aziz Yıl­dı­rım'ın, sport­men­li­ğe ay­kı­rı açık­la­ma­la­rı se­be­biy­le hak mah­ru­mi­ye­ti ce­za­sı ala­ma ih­ti­ma­li­nin yük­sek ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

DİSİPLİN TALİMATI 'CEZA' DİYOR

Vol­kan De­mi­rel, Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı'na gö­re sa­ha­yı terk et­ti­ği için bir ce­za al­ma­sı ge­re­ki­yor. An­cak Fet­hi He­per'in söz­le­ri üze­ri­ne Vol­kan'a ce­za­yı öngö­ren 51. mad­de­nin uy­gu­lan­ma­ya­ca­ğı yo­rum­la­rı bir hay­li kuv­vet­len­di. 51. madde ise şöyle: 1) Ya­yın yo­lu ile ve­ya ya­zı­lı teb­li­ga­ta rağ­men hak­lı bir se­be­bi ol­mak­sı­zın res­mi ve­ya özel mil­li mü­sa­ba­ka­la­ra ve­ya ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­na ka­tıl­ma­yan ve­ya geç ka­tı­lan ve­ya ça­lış­ma ve mü­sa­ba­ka ye­ri­ni terk eden fut­bol­cu­lar iki ay­dan bir yı­la ka­dar mü­sa­ba­ka­lar­dan men ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır. 2) İh­la­lin ni­te­li­ği­ne gö­re fut­bol­cu­nun bağ­lı bu­lun­du­ğu ku­lü­be de 65.000. TL ile 130.000. TL ara­sın­da pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir."

AKREDİTASYON SÜRESİ BİTİNCE OLAYLAR BAŞLADI

Ga­la­ta­sa­ray olay­la­ra iliş­kin iki açıklama birden yaptı. Önce ön­lem­le­rin so­rum­lu­lu­ğu­nun fe­de­ras­yo­na ait ol­du­ğu be­lir­ti­lerek, "Ya­şa­nan olay­lar son­ra­sı söz ko­nu­su mil­li fut­bol­cu, em­ni­yet yet­ki­li­le­ri ve TFF gö­rev­li­le­ri ile bir­lik­te, CCTV sis­te­mi de bu­lu­nan oda­da tes­pit yap­mış­lar­dır. Gi­rişte bu sis­te­mi ba­rın­dı­ran oda Stad­yum Di­rek­tö­rü'ne ait­tir. TFF gö­rev­li­le­ri ve em­ni­yet yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­mış­tır" denildi. Stadyum Direktörü Mustafa Turgun imzalı olarak yapılan açıklamada ise, olaylara karışanların Fenerbahçe kulüp görevlileri olduğu ve yaşananların akreditasyon süresi bittikten sonra meydana geldiği belirtildi.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Güvenli Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 05343258300