• BIST 10479.16
 • Altın 2422.385
 • Dolar 32.2376
 • Euro 34.8043
 • İstanbul 17 °C
 • Ankara 15 °C

Bankalar artık zorla sigorta yapmayacak

Bankalar artık zorla sigorta yapmayacak
Bazı bankalar Taşıt Kredisi veya Konut Kredisi çeken müşterilerine sigortayı kendilerinden başka bir Acenteden veya Bankadan yaptıramassınız diye zorlayamayacak.

Vatandaşların Bankalardan Taşıt veya Konut Kredisi aldıklarında Kredi aldıkları bankanın sigota poliçesinide sadece kendilerinden yapılması hükmünün kaldırılmasına dair yönetmenlik resmi gazetede yayınlanmıştır.

Sayı : 27113

YÖNETMELİK

Basbakanlık (Hazine Müstesarlığı)’tan:

BĐREYSEL KREDĐLERLE BAĞLANTILI SĐGORTALAR

UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ

BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kredi kurulusları tarafından verilen kredilerle bağlantılı olan zorunlu

ve ihtiyari sigorta ürünlerinin sunumunda birlik ve güvenilirliği sağlamak, sigorta ettirenlerin, sigortalıların ve

lehdarların hak ve menfaatlerini korumak ve verilecek hizmete iliskin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’de faaliyet gösteren her türlü kredi kurulusunun sağladığı kredilerle

bağlantılı yaptırılan ihtiyari ve zorunlu sigortaları ve bu sigortalar dahilinde verilecek teminatları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesi

ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13, 23 ve 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıstır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,

b) Dain-i mürtehin: Kredinin geri ödenmeme riskini ortadan kaldırmak amacıyla yaptırılan sigortalarda, riskin

gerçeklesmesi üzerine ödenecek olan tazminat tutarından birinci derecede alacaklı olan gerçek veya tüzel kisiyi,

c) Grup sigortası: Bir sözlesme kapsamında bir grup insanın sigortalanmasını,

ç) Đhtiyari sigorta: Bireysel kredi islemleriyle ilgili olarak kredi kuruluslarınca gerçeklestirilecek risk analizi

çerçevesinde yapılması taraflarca kabul edilen sigortaları,

d) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

e) Katılım sertifikası: Grup sigortalarında, sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini

belgelendirmesine yarayan, sigorta sözlesmesinin bir özeti seklinde düzenlenen belgeyi,

f) Kredi: Kredi kurulusları tarafından verilen ve ticari nitelik tasımayan bireysel krediyi,

g) Kredi kurulusu: Türkiye’de faaliyet gösteren ve kredi sağlayan banka, finansman sirketi ve benzeri kredi

kullandırmaya yetkili diğer kurulusları,

ğ) Lehdar: Sigorta sözlesmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözlesmesi yapılan ve riskin

gerçeklesmesi hâlinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kisi

veya kisileri,

h) Sigorta: Kredi kullanımı ve kredi konusu ile bağlantılı olan ihtiyari ve zorunlu sigortaları,

ı) Sigorta ettiren: Sigortacı ile sigorta sözlesmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde teminat

altına alan kisiyi,

i) Sigortalı: Kredinin geri ödenmemesine neden olabilecek riskleri üzerine sigorta sözlesmesi yapılan kisiyi,

j) Sirket: Türkiye’de kurulmus sigorta ve emeklilik sirketleri ile yabancı sigorta sirketlerinin Türkiye’deki

teskilatını,

k) Zorunlu sigorta: Kisinin, yasal olarak yaptırmak zorunda olduğu sigortayı

ifade eder.

ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Sigorta Türleri ve Esasları

Zorunlu sigortalar

MADDE 5 – (1) Kredi kurulusları verdikleri kredilerle ilgili olarak kredi kullandırılması esnasında, Kanunun

13 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında zorunlu sigortaların yaptırılması hususunu kontrol eder. Bu sigortalar

yaptırılmamıs ise kredi kullanandan söz konusu sigortaların yaptırılması talep edilir.

(2) Zorunlu sigortalarda, kredi süresi içerisinde yenileme sorumluluğu kredi kullanana, yenilemeye iliskin

bildirim yapma ve bilgilendirme sorumluluğu ise kredi kurulusuna aittir.

Đhtiyari sigortalar

MADDE 6 – (1) Kredi konusuna iliskin ihtiyari sigortalar bulunduğu takdirde, bu sigortalar konusunda kredi

kullanana kredi kurulusu tarafından bilgi verilir. Bilgilendirme; sigortanın türü, süresi, yenilemeleri ve yenileme

dönemlerinde primin tahsil edilme yöntemi, prim tutarı, primin nasıl tahsil edileceği, sigortanın teminatının kapsamı

varsa muafiyet, tazminat limiti ve benzeri konuları içerir.

(2) Đhtiyari sigortalarda, kredi süresi içerisinde yenileme sorumluluğu kredi kullanana, yenilemeye iliskin

bildirim yapma ve bilgilendirme sorumluluğu ise kredi kurulusuna aittir.

(3) Đhtiyari sigortaların yıllık olarak yenilenmediği, bir defada ve kredi süresini tümüyle kapsayacak biçimde

Basbakanlık Mevzuatı Gelistirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 2

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090117-6.htm 12.12.2009

yapıldığı durumlarda, prim pesin veya taksitler halinde alınabilir. Primin bir defada pesin tahsil edilmediği veya

sigorta süresinin kredi süresine esit olmadığı durumlarda sigortalı kredi kurulusu tarafından bilgilendirilir.

Katılım sertifikası ve poliçenin verilmesi

MADDE 7 – (1) Kredi islemleriyle bağlantılı olarak yapılacak grup sigortalarında kredi borçlusu olan

sigortalıya yazılı, elektronik ortamda veya benzeri araçlarla katılım sertifikası verilmesi sarttır.

(2) Ferdi sigortalarda, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde

sigortalıya poliçenin bir örneğinin verilmesi zorunludur.

Katılım sertifikasının içeriği

MADDE 8 – (1) Katılım sertifikasının asgari olarak asağıda yazılı hususları içermesi gerekmektedir.

a) Sirketin, sigorta ettirenin, sigortalının ve varsa lehdarın adı, soyadı veya ticaret unvanı ve ikametgâhları,

b) Sigorta ettiren ve sigortalının T.C kimlik numarası,

c) Sigortalının doğum tarihi (gün/ay/yıl),

ç) Sigorta ettiren, lehdar ve sigortalıya ait iletisim bilgileri,

d) Sigorta priminin miktarı ve ödeme sekli,

e) Sigortanın süresi ve verilen teminatlar,

f) Riskin gerçeklesmesi durumunda nereye, hangi belgelerle ve hangi sürede basvurulacağı.

Teminat tutarı, prim tahsili ve iadesi

MADDE 9 – (1) Kredi bağlantılı yapılan ihtiyari sigortaların baslangıçtaki teminat tutarı; alınacak kredi

miktarı, vadesi, faiz ve masrafları ile sigortalı veya sigorta konusu malın değeri dikkate alınarak belirlenir.

(2) Kredi borcunun belirlenen vadeden önce geri ödenmesi, borç yapısının toplu ödeme veya baska nedenlerle

değismesi durumlarında sirket sigorta teminatında değisiklik ve değisikliğe bağlı olarak prim iadesi veya prim tahsili

yapabilir.

Đyiniyet

MADDE 10 – (1) Đhtiyari sigortalarda, öncelikli olarak kredi borçlusunun sigortalı olması ve/veya kredi

konusu malın veya esyanın sigortalattırılması esastır.

(2) Zorunlu veya ihtiyari sigortalarda, kredi kullanan kisinin sigorta sirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz.

Sigorta sözlesmesine veya kredi sözlesmesine sigortanın belirli bir sigorta sirketine yaptırılmasına iliskin konan her

türlü sart hükümsüzdür.

(3) Kredi kurulusu, sigortanın kendisi veya baska bir sigorta aracısı tarafından yaptırılabileceği hususunda

kredi kullananı bilgilendirir. Kredi kurulusu, kredi kullanan kisinin baska bir sigorta sirketi veya sigorta aracısı

yoluyla yaptırdığı ve talep edilen teminatları kapsayan sigorta poliçesini kabul etmek zorundadır.

Rehin

MADDE 11 – (1) Dain-i mürtehin bulunan sigortanın herhangi bir nedenle feshedilmesi, iptali, zamanında

yenilenmemesi, teminat içeriklerinin değistirilmesi ve istira edilmesi gibi durumlarda sirket, en geç üç isgünü

içerisinde dain-i mürtehin sıfatını haiz kredi kurulusunu elektronik ortamda veya yazılı olarak bilgilendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükteki mevcut poliçeler

GEÇĐCĐ MADDE 1 – (1) Kredi bağlantılı sigortalar ile ilgili olarak 7 nci madde kapsamında verilmesi

gereken katılım sertifikası ve poliçe örnekleri, halen yürürlükte olan sözlesmeler çerçevesinde, bu Yönetmeliğin

yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde sigortalılara iletilir. Hazine Müstesarlığı bu süreyi en fazla üç

ay daha uzatmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İstanbul Sektörel Vinç Kiralama08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:16
 • Türk Marka Tescil15 Şubat 2019 Cuma 15:19
 • Komple Motor Değişiminde Yasal Kurallar Nelerdir?15 Şubat 2019 Cuma 11:47
 • Ziraat Bankası Katılım Avantajları Nelerdir?02 Ocak 2019 Çarşamba 13:33
 • Ekonomi Bakanlığı ihracatçı firmalara güncel destek uygulamaları anlatacak23 Aralık 2017 Cumartesi 12:12
 • Konya iş Güvenliği Uzmanı11 Aralık 2017 Pazartesi 12:16
 • Platform Kiralamada Çözüm Ortağınız06 Kasım 2017 Pazartesi 11:53
 • Vatandaşlarımız et ihtiyaçlarını Bim ve A101'de uygun fiyatla alabilecek03 Kasım 2017 Cuma 19:51
 • Ortak Atm Avantajı05 Eylül 2017 Salı 15:01
 • Keyifli Etek Seçimi12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:13
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Güvenli Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 05343258300